Cuộc Sống SD Holdings

Sự Cân Bằng

Khi người lao động có thể kiểm soát cuộc sống và công việc của chính mình, họ thường có mối quan hệ tốt với cấp quản lý, cảm thấy có động lực hơn và ít căng thẳng hơn, từ đó giúp tăng năng suất công ty và giảm xung đột tại nơi làm việc.